Zahid Hasan (Chair)
Email: zhshehan@gmail.com

Samiu Mostafa Ishan (Vice-Chair)
Email: ishan.mostafa7@gmail.com

Afsana Rahman (Secretary)
Email: afsanareme77@gmail.com

Rubaiyat Alam Ruhin (Treasurer)
Email: ruhinb15@gmail.com