Asaduzzaman Abir (Chair)
Email: asaduzzamanabir1997@gmail.com

Soptorsi Paul Shrestha (Vice-Chair)
Email: shrestha.sopy@gmail.com

Shoeb Shahrear Khan (Secretary)
Email: shoebrda96@gmail.com

Mohhammad Shoaib Khoshnabish (Treasurer)
Email: shoaibkhoshnabish7648@gmail.com