Mohammad Sakhawat Hossain Fahim (Chair)
Email: sakhawatfahim@yahoo.com

Nazmus Sakib (Vice-Chair)
Email: dre53508@gmail.com

Farhan Hasin Khan (Secretary)
Email: fhkhan42@gmail.com

Mehnaz Tabassum Tishun (Treasurer)
Email: tabassumtishun@gmail.com